33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

اخبار سازمان

اطلاعیه های مهم

خدمات سازمان زمین شناسی

نقشه، گزارش، فایل رقومی و....

راهبرد بخش زمین شناسی

کمک به ایجاد جامعه ایمن و محیط زیست سالم - اطلاع رسانی فعال در زمینه علوم زمین

توسعه زیربناهای اطلاعاتی براساس رشد فعالیت های دانایی محور

توسعه استانداردهای زمین شناسی در طراحی واجرای طرح های توسعه ای

اطلاع رسانی فعال در زمینه علوم زمین

توسعه منابع انسانی وتوانمندیهای فناوری علوم زمین

راهبرد اکتشاف مواد معدنی

افزایش توان رقابت کشور در بخش معدن از طریق اکتشاف ذخایر معدنی

توسعه منابع انسانی وتوانمدی های فناوری اکتشافی

گسترش ظرفیت اکتشاف مواد معدنی - مشارکت در توسعه ناحیه ای واشتغالزایی