33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45
33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 07:30–14:45

زمین شناسی مهندسی

بازدید از زمین لغزش راه روستای تیکمه به آغبلاغ چمنلو شهرستان ماکو

با توجه به درخواست کارگروه تخصصی مخاطرات اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجانغربی جهت بازدید از زمین لغزش راه روستایی تیکمه به آغبلاغ چمنلو شهرستان ماکو، کارشناس زمین شناسی مهندسی این مرکز به محل رخداد اعزام گردیده و طی بازدید میدانی از منطقه و تهیه مستندات صحرایی اقدام به تهیه گزارش جهت ارائه به...
Read More