33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 08:00 – 14:45

اکتشافات معدنی

پتانسیل ها و ذخایر معدنی استان

وضعیت خاص استان و کشیدگی عمود بر روند عمومی زون های ساختاری باعث شده است، بیشترین فازهای کانه زایی متعلق به زون ها حضور داشته باشند و به این لحاظ استان از تنوع مواد معدنی بالایی برخوردار گردد. زون دگرگونی – ماگمایی، سنندج – سیرجان در بخش جنوبی خود انواع سنگ های تزیینی مرمریت و...
Read More