33439172 (044) info@ugsi.ir شنبه تا پنجشنبه 08:00 – 14:45

بازدید ذیحساب سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از مرکز ارومیه

جناب آقای عباس ملا ذیحساب محترم سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن بازدید از محل ساختمان مرکز زمین شناسی ارومیه و مشاهده روند پیشرفت فیزیکی تعمیر و بازسازی ساختمان این مرکز، در جریان آخرین وضعیت مطالعات و پروژه های این سازمان قرار گرفت.